Aangepaste betalingstermijnen vanaf 1 februari 2022: werk je verkoopsvoorwaarden bij

| Go Solid

Eindeloos wachten op onbetaalde facturen: het is een verzuchting van heel wat ondernemers die hun business draaiende willen houden. Twintig jaar geleden zag de eerste wet het levenslicht die de betalingsachterstand bij B2B-facturen moest zien te vermijden. Die wet verdiende dringend een update en vanaf 1 februari is het – eindelijk – zover. Wat verandert er voor jou?

Aangepaste betalingstermijnen vanaf 1 februari 2022: werk je verkoopsvoorwaarden bij

Bij een B2B-overeenkomst geldt binnenkort een maximale betalingstermijn van zestig kalenderdagen. Langere termijnen zijn nietig en worden automatisch teruggebracht naar dertig dagen. Het is dus niet meer mogelijk om een contractuele regeling te treffen die de betalingstermijn verlengt.

Ook de ontvangstdatum van de factuur kan je niet langer contractueel vastleggen. De betalingstermijn begint automatisch te lopen wanneer je klant jouw factuur ontvangen heeft.

Wanneer de betalingstermijn verloopt, zijn de bijkomende interesten automatisch van toepassing zonder dat je dit moet vermelden op je ingebrekestelling.

Je doet er goed aan je klanten van deze nieuwe betalingstermijnen op de hoogte te brengen. Dat kan makkelijk door je algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen. Zet deze voorwaarden op al je uitgaande documenten zoals bestelbons, offertes of brieven. Plaats ze indien mogelijk online en verwijs ernaar met een link in je elektronische communicatie.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Gebruik dan onderstaand voorbeeld om je algemene verkoopsvoorwaarden op te baseren.

1.  Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande bedrag.
3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld zal op de vervaldag van rechtswege een forfaitaire contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.
 4. Elk bezwaar tegen deze factuur moet gemotiveerd en binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum gebeuren per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan bezwaar binnen deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/dienstverlener bevoegd.